Monday, December 21, 2015

Armenian Poetry Project - Հայ Բանաստեղծութեան Համացանցը

As we approach the 10th anniversary of the Armenian Poetry Project,  we pledge to continue researching and sharing the best Armenian poetry, using state of the art technology. 

We remain the only website to provide audio and text RSS feeds of poems written by Armenians, as well as contemporary authors on Armenian subject matters. 


We continue providing all internet surfers free access to the webpage and audio downloads 24/7/365 via RSS, Twitter and iTunes.


One thing that won't change will be APP's broad spectrum:
- gems by authors from the 19th century to the present
- introduction to out of print books
- an index of authors and countries
- experimental works by contemporary authors
- introduction of budding authors, including the APP/ASA poetry competition winners.
- different languages of expression, mostly Armenian, English or French, with translations provided whenever possible


This project is curated and produced by Lola Koundakjian in New York. To contact APP, send an email to: ArmenianPoetryProject[at]gmail[dot]com.


Please consider making a donation via Paypal.com by clicking on the button below. Your donations help maintain the audio website, buy books and replace equipment for the recordings as well as research in libraries. 


As we approach the 10th anniversary of the Armenian Poetry Project,  we pledge to continue researching and sharing the best Armenian poetry, using state of the art technology. 

We remain the only website to provide audio and text RSS feeds of poems written by Armenians, as well as contemporary authors on Armenian subject matters. 

We continue providing all internet surfers free access to the webpage and audio downloads 24/7/365 via RSS, Twitter and iTunes.

One thing that won't change will be APP's broad spectrum:
- gems by authors from the 19th century to the present
- introduction to out of print books
- an index of authors and countries
- experimental works by contemporary authors
- introduction of budding authors, including the APP/ASA poetry competition winners.
- different languages of expression, mostly Armenian, English or French, with translations provided whenever possible

This project is curated and produced by Lola Koundakjian in New York. To contact APP, send an email to: ArmenianPoetryProject[at]gmail[dot]com.

Please consider making a donation via Paypal.com by clicking on the button below. Your donations help maintain the audio website, buy books and replace equipment for the recordings as well as research in libraries. 

հայերէն՝ To view the Armenian characters, setup your browser to view UNICODE (UTF-8) as the character's encoding.

This is a feedburner validator


We are proud to be ranked on the Hyetopia.com site.

1 comment:

Raffi said...

Իրապէս հոյակապ աշխատանք կը տանիս Լոլա: Մեծապէս կը շնորհաւորեմ քեզ քու տարած հսկայ ու կարեւոր աշխատանքին համար որ տարիներ առանձին տարիր եւ ամբողջ միութենական ծաւալ ունեցող գործ վերցուցիր:

Կը շնորհաւորեմ Հայ Բանաստեղծութեան Համացանցը իր 5-րդ տարեդարձին համար:

Ի միջի այլոց մեր ալ (chanitz.org) տարեդարձն է եւ կրնամ ըսել տարեկից ենք =)

Թող որ Հայ Բանաստեղծութեան Համացանցը նորանոր վերելքներ արձանագրէ:

Կեցցէ՛