Tuesday, December 08, 2015

Վահէ Վահեան։ Հին ալպոմի մը էջին

Որքան յոյգեր անխօստուաե
Որքան երազ, կարօտ, ու սեր
Որքան խոհեր իմաստութեան 
Ու թառամած որքան յոյսեր 
Կը ննջեն ծոցն այս թերթերուն 
Ծաղիկներու նման դժգոյն։

Բայց կը դողան ու կ՚արթննան 
Յոյս ու երազ, կառօտ ու սեր
Որպես թէ մատն հպեր գարնան՛ 
Կառնեն իրենց կոպերը վեր
Երբ կը նայիմ այս թերթերուն
Արտասուքով հոգիս լեցուն։

Ու կը խորհիմ...Ով պիտի, ո՞վ
Այստեղ ննջող եւ իմ յուշին
Տարիներ ետք, կեանք տայ կրկին
Գարնանաբոյր իր արցունքով։

Վահէ Վահեաև Պեյրութ, 1955

To the pages of an old photo album…

How many unspoken emotions,
How many dreams of yearning and of love,
And how many overripe hopes,
Sleep within the bosom of these pages,
Like an a flower that has never blossomed ?

But they begin to tremble, they wake !
Hopes and dreams, yearning and love,
Just as Spring fills the gnarled branches of oak with vibrant green youth,
I give new life to these shadows of the past…
My soul fills with tears..

And I begin to think…Who,
After many years have passed,
Will give these slumbering pages life once more,
And give these fading shadows another Spring…


Vahe Vahian, 1955

No comments: