Wednesday, December 30, 2015

Quote for the month of December 2015

«Ղարիպ, սիրտդ մի՛ նեղեր.
այս դժուար օրերս անցնի։

Շատ ղարիպ ի տուն դարձաւ,
մի՛ վախիր թէ քեզ չի լինի։»

Մկրտիչ Նաղաշ


Medieval Mystic Poet Mkrtich Naghash (c. 1394-c. 1475) was Archbishop of Diarbekr.
In [his] love songs, the Rose and the Nightingale whisper to each other fiery love speeches complaining of each other's cruelty. Then they admonish each other not to let their passion consume them, and sing each other's praises.
The New Armenia, Volumes 11-12, February 1919

No comments: