Saturday, December 05, 2015

Անուշ Գրիգորեան։ ՍԻՐՏ ՄԻՏՔ ՈԻ ՀՈԳԻ

Ո՞րն է արդեոք
Մեր այս կեանքը
Ղեկավարող։
Եւ մեր ճամբան 
Լուսաւորող։
Սի՞րտն է արդեօք,
Որ կը տրոփէ 
Մեր կրծքի տակ
Արդեօք հոգի՞ն է 
Անյատակ։
Թէ՜ միտքը մեր 
Մեզ ճանապարհ
Լուսաւորող 
Լուսաճրագ։
Ու չը գիտեմ 
Ես ո՞ր մէկին
Ապաւինիմ։
Սրտի՞ս, մտքի՞ս
Թէ թեւաւոր

Իմ հոգիի՞ս։


Անուշ Գրիգորեան, Վերջին Շողեր, Արտաշէս Հրատարակչատուն, 1992

No comments: