Saturday, March 06, 2010

Մուշեղ Իշխան: Հայրենակից, ո՞ւր կ’երթա՛ս

Ծովուն վրայ եւ հողին,
Օդերուն մէջ հեռահաս
Հայը կ՚երթայ, կը սուրայ
Խենթ հովերուն հետ բախտին…
Հայրենակից, ո՞ւր կ’երթա՛ս.
Ամէն երթի ու կայքի
Տե՛ս, վրայէդ կը թափի
Հայու հոգիդ մաս առ մաս…
Հայը կ’երթայ, կը սուրայ
Հորիզոններ հեռակայ
Եւ արծաթի մը համար
Կը զոհէ գանձ ու գոհար…
Երկրէ երկիր, ափէ ափ,
Այսպէս մոլոր, վազնէ վազ,
Քիչ մ՚աւելի գունաթափ,
Հայրենակից, ո՞ւր կ’երթա՛ս…


Countryman, where are you going?

On land and sea
And in distant skies
The Armenian goes in haste
Along with the foolish winds of fate…
Countryman, where are you going?
With each journey and each stop
You leave behind your Armenian soul
Step by step….
The Armenian goes in haste
To horizons remote
Forfeiting treasures and gems
For a single piece of silver…
Always wandering, racing
From land to land, coast to coast,
A little more pallid.
Countryman, where are you going?

Moushegh Ishkhan
Translated by Rupen Janbazian and Tatul Sonentz
(The translation first appeared in Ardziv magazine – 2015, vol. 3)

No comments: