Sunday, March 28, 2010

Լօլա Գունտաքճեան։ Գալով անցեալին

Click here for the audio segment of Speaking of the past read by the author.


Կը քալեմ յիշատակներուս հետ
Քայլ առ քայլ փողոց առ փողոց
Կանանչ լոյս յառա՛ջ
Կարմիր լոյս կա՛նք։
Ա՛ջ, ձա՛խ, ա՛ջ, ձա՛խ
Շնչելով, աշխոյժ ապա՛ հոգնած։

Անցեալը պղտոր է.
Որու՞ մասին էր վերջին մտածումս.
Կլիման կարծես օգնեց։

Անձրեւ, անձրեւօտ է այսօր,
Կ՛անձրեւէր այդ օրը, միթէ՞։
Այո՛ անձրեւանոց մը կար ձեռքիդ
Ես անորագ հագած էի եւ
Կզակս թաց էր – կը յիշեմ։

Կանանչ լոյս յառա՛ջ
Կարմիր լոյս կա՛նք
Եւ արդէն դիմաց անցայ հանդիպման։

Անձրեւանոցդ մեծ էր եւ երկուքիս պաշտման
բայց շուտով տեղատարափը դադրեցաւ։
Երեսիդ ժպիտ մը կար։

Ա՛ջ, ձա՛խ, ա՛ջ, ձա՛խ
Ձեռք ձեռքի.
Դուն անձրեւանոցդ բռնած ու ես անորաքով.
Մի քանի փողոց եւս
Մի քանի վայրկեան եւս։

Կանանչ լոյս յառա՛ջ
Կարմիր լոյս կա՛նք։

3 Դեկտեմբեր 2009Speaking of the Past

I walk in the company of my memories
Step by step,
Street by street.
Green light, go!
Red light, stop!
Right, left, right, left.
Breathing deeply, and then tired.

The past is getting dimmer.
Who was I thinking about a few minutes ago?
The weather seems to help me remember.

Rain, it’s raining, today.
Was it raining on that day?
Yes, there was an umbrella with you
And I was wearing an anorak
And my chin was wet – I remember.

Green light, go!
Red light, stop!
And I cross the street for the meeting.

The umbrella was large and protected us both,
And soon the rain stopped. There was a smile on your face.

Right, left.
Right, left.
Hand in hand.

You’re with your umbrella and I am wearing my anorak

A few more streets
A little while yet.
Green light, go!
Red light, stop!

December 3, 2009

Translated by the author

1 comment:

William Michaelian said...

Beautiful reading, and maybe your best poem yet!