Tuesday, September 09, 2014

Նահապետ Քուչակ: [Ճերմակ ծո´ց ու լա´յն ճուպայ]

67.
Ճերմակ ծո´ց ու լա´յն ճուպայ,
       ի ծոցիկդ ի վա´յր սահեցայ.
Այդ խակ թեւերուդ միջին`
       գի´րկ ածի, պահիկ մ’արգելցայ.
Թեռկունքս այլ ի վեր կալայ.
       «Տէ´ր, արա զմահիկըս հոսայ.
Զմահիկս ու մատղի´կս արա
       աղեկան կըրծո´ցն ի վերայ»:

Gorge blanche et large manteau!... Je me suis
glissé sur ton sein
El j'ai senti tes deux jeunes bras se refermer
sur moi.
Alors, j'ai crié: « Seigneur, donne-moi la mort,
Immole-moi, à l'instant même, à cette place,
sur le sein de ma bien-aimée ! »Traduction par Archag Tchobanian

No comments: