Saturday, September 06, 2014

Excerpt from a Poem by Yovhannēs Erznkac‘i Pluz

5/ Յաստընուորս ենք կարօտ յերկնից ի բարոյն,
Ու ծածկեալ ենք մեղօք, զինչ լոյսն ի յամպոյն,
Մեք բուսաք զերթ ծաղիկ յերեսն ի հողոյն,
Ծարաւած ենք բարի զինչ տունկն ի ջըրոյն։


5/ In this world we are needy of heavenly good things,
And we are obscured by sins, like light by a cloud,
We have grown like flowers on the face of the dust,

We thirst for the good, like a plant for water.


Translated into English by Michael E. Stone

No comments: