Tuesday, September 30, 2014

Literary Quote: September 2014

....լեզուն չի՛ ներգաղթեր,
Զիս այստեղ հասկցող չկա՛յ.
Նամակները չեն հասնիր տեղ՝
Որքան ալ հասցէս հո՛ս ըլլայ:

Զուլալ Գազանճեան


No comments: