Wednesday, September 10, 2014

Նահապետ Քուչակ։ [Եկո´ քեզի նուռ մի տամ]


88.
Եկո´ քեզի նուռ մի տամ,
       կըտրէ, տես քանի՞ հատ ունի.
Ամեն հատի պագ մի տուր
       աւելին հարա´մ թէ պիտի.
- ընա, ծօ տըղա´յ տըխմար,
       ես ըզքեզ խելօք գիտէի.
Ամէն հատի պա՞գ մի տամ,
       ո՞ւր եղեր կամ ո՞ւր տի լինի:

Cut up this pomegranate here
and count the pips inside it.
For every pip I want a kiss –
not one more, I’ve decided!
- Leave me alone, you foolish boy,
I thought you had more sense:
For every pip you want, a kiss?
Why, the number would be immense!

No comments: