Wednesday, September 24, 2014

Ռուբէն Խաժակ։ Խաղալի՞ք եմ միթէ


Խաղալի՞ք եմ միթէ,
Անզգամ մէկ ի՞ր.
Համոզուած ես որ չե՞մ զգար,
Եւ սիրտս քա՞ր է անկենդանի.
Կը կարծես որ այդքան հեշտ,
Կրնամ մոռնա՞լ ամէն ինչ.
Անտարբերութիւնդ իմ վերջս է,
Եւ ահա կը զգամ ոչինչ:


Թորոնթօ, Սեպտեմբեր 2014


PLAYTHING

Am I a plaything?
An object devoid of feelings?
Are you certain I cannot feel anything?
Do you really feel, that I can simply
Forget everything?  

Your indifference is my ending…
Therefore, I no longer 
Feel a thing!

……………… Rupen Khajag
Translated by Tatul Sonentz

No comments: