Thursday, September 11, 2014

Նահապետ Քուչակ: [Հոգիս ի մարմնոյս ելաւ]

98.
Հոգիս ի մարմնոյս ելաւ,
       նա նըստա առջևն ու լացի.
«Ա´յ հոգի, դու ո՞ւր կ’երթաս,
       երբ քեզնո´վ եմ ես կենդանի’»:
Հոգիս ալ մարմնոյս ասաց.
       «Ես ըզքեզ խիկար կու գիտ’ի.
Երբ տունն ի քակել առնու,
       տէրըն ներսն այլ ի՞նչ բան ունի»:

“My soul left my body,
I sat down to lament:
‘My soul, if you leave me
my life is spent!’
And my soul replied:
‘Where is your wisdom, pray?
When a house is collapsing
why should its master stay?’

No comments: