Friday, September 12, 2014

Նահապետ Քուչակ: [Սըրտիկս է մալուլ եղեր]

37
Սըրտիկս է մալուլ եղեր,
զիր ամէն մըլքեր կու ծախէ.
Խօշ եար, ա՞մ, յառաջ կացիր,
կամ գընէ՛, կամ մասլահաթէ.
Ըզգին ալ աւլով կըտրէ,
որ ամէն ոչինչ չի գընէ.
Հարցի՛ր, թանկ'ւ աժան արա,
ամէն ապլեհ չի գայ, գընէ:

My heart has broken up and spilled
and put its content up for sale.
Come, dearest, come and make a bid;
name a good price - for if you fail
to make a purchase, look some other man
might buy my treasures, knowing not their worth -
So talk and haggle, buy each little thing,
so no one else can own me on this earth.

English translation by Ewald Osers


No comments: