Sunday, September 14, 2014

Նահապետ Քուչակ: [Զայդ պագդ որ ի քո բերնէն]

48.
Զայդ պագդ որ ի քո բերնէն
       դու տըւիր քո սըրտի կամով,
Հանցեղ անուշիկ պըտուղ`
       ո´չ ցամաք երկիր կէր’ւ ո´չ ծով.
Նըման էր ի այն պըտղոյն
       որ Ադամ կերաւ խաբանօք,
Կերաւ` ի դրախտէն ելաւ,
       ես` ի քո ծոցոյն կարօտով:


The kiss you gave willingly
from your sweet mouth
is unmatched by any fruit
of damp north, dry south.
Sweet as the apple
for which Adam gave up Eden.
And I would give anything
to taste it once again.

Translation by Diana Der Hovanessian

No comments: