Friday, May 02, 2014

Համաստեղ։ Ախ, հուր է, հուր է սիրտս

Ախ, հուր է, հուր է սիրտս
Չգիտեմ ուր է սիրտս
Ետեւէն սարերուն ինկայ,
Ձէն տուի, լուռ է սիրտս։

Սարերուն մէջ պար կու գայ,
Հովերուն մէջ վար կու գայ,
Կը թափէ դուռս ու կ՛անցնի,
Դուրս կ՛ելլեմ, մէկը չկայ։

Ախ, խորթ է, խորթ է սիրտս,
Հով առած յորդ է սիրտս,
Վախնամ թէ կախարդը չար,
Բռնէ ու մորթէ սիրտս։


My Heart is Suffused with Fire

My heart is suffused with fire,
I don't know where it is,
I searched for it in the hills,
I called out, but my heart was still.

It is a dance to mountain airs,
A wing on the pulse of the wind,
A rap on my door that quickly ends;
I go out and no one's there.

My heart is stranger to me,
Full on the wind and far apart;
I am afraid that the evil witch
Will seize and devour my heart.

(translator unknown)

Hamasdegh (1895-1966). This text was amongst several poems by this author whose work inspired composer Alan HovhanessThe Flute Player of the Armenian Mountains, op. 239, was written in 1945. There are two known recordings: Ara Berberian, bass, accompanied by the composer; this LP was released in 1972. A later recording with Mr. Berberian and Şahan Arzruni,  piano, was released in 1985.No comments: