Wednesday, May 07, 2014

Մարո Մարգարյան։ Ամեն ինչ թողի

Ամեն ինչ թողի, թողի ես վաղվան,
Բայց ետեւից էլ վաղ չի մնացել.
Միշտ կարծում էի, թե սկիզբն է դեռ
Ու նոր պիտի գան երգերն իսկական.
Նայում եմ հոգուս հոգնած ու անսեր
Էլ թեթեւ տող ու տաղ չի մնացել.
Ամեն ինչ թողի, թողի ես վաղվան,
Բայց ետեւից էլ վաղ չի մնացել։      Մարո Մարգարյան « Ձնհալից Հետո»- Հայաստան հրատակչութիւն, Երեվան, 1965      


I Left All Things…

I left everything, all for tomorrow,
Behind it now, I see no new morning.
I always believed all was just beginning
And the real songs were soon to follow.
 
I look deep inside, loveless and hollow,
There are no light lines or verses to sing.
I left all things for tomorrow’s spring,
Yet behind it, there’s no new morrow…
 
…………………………… Maro Margaryan
Translated by Tatul Sonentz                                                            

No comments: