Thursday, May 22, 2014

Էդվարդ Միլիտոնյան: ՑԻՑԵՐՈՆԻ ՁԱՅՆԸ


Ոչ ոք չի կարողանում կտրել
Ցիցերոնի ձայնը:
Նրա բերանին բարձեր են դնում,
Փակում են լաբիրինթոսում,
Ավազե պարկերով են ծածկում,
Ատոմային թափոնների գերեզման են նետում,
Եւ էլի ճար չկա:
Պատմության խորքից լսվում է նրա ձայնը՝
Օ, ժամանակներ, օ, բարքեր,

Օ, մարդիկ:


CICERO’S VOICE
 
No one is able to smother
Cicero’s voice.
They cover his mouth with pillows,
They cast him in a labyrinth,
They cover him with sandbags,
They bury him in nuclear dumps,
To no avail.
From the depths of history, his voice wails --
O, tempore, o, mores,
 
O, mortals!
 
……………………….. Edward Militonian

Translated by Tatul Sonentz

No comments: