Tuesday, March 01, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան: մուտքինչպէ՞ս սանցել
բառը յ ա  ն   դ    ո     ւ      գ       ն
երբ մուտք գործէ
էջին խաթարուած տրամադրութենէն ներս

այստեղ բանաստեղծ ըլլալը
ոչ մէկ նշանակութիւն ունի

Սարգիս Ք. Խաչերեան
«ԵՐԳԵՐ ՈՍԿԵԼԱՐ ՔՆԱՐԻՍ»   անտիպ 

No comments: