Saturday, March 05, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան: ես բանաստեղծ եմ


ես
ձեր անցած ուղիներէն չեմ անցնիր
նոր ուղի մը կը բանամ

առաստաղը մերժող սենեակ մըն եմ ես

կրիայի մը աչքերով չեմ դիտեր ժամանակը

սեւ օրէնքներուն
մութ հ                                ռափն եմ ես
            ո                          ա
               սանքներուն թ

գիտցէք
թէ փոքրամասնիկ մը չեմ ես
ես բանաստեղծ եմ
բառերը ինծմէ իմաստ կը մուրանՍարգիս Ք. Խաչերեան
«ԵՐԳԵՐ ՈՍԿԵԼԱՐ ՔՆԱՐԻՍ»   անտիպ 


No comments: