Thursday, March 03, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան: ձերբակալութիւն


գիշերով եկան
բառը ձերբակալեցին

մինչ բառը խայծ մըն էր լոկ

իսկ խայծին մեղքն ի՞նչ է
երբ բանաստեղծը ինքը
անձնասպան կ'ըլլայ
կ
ա
ր      ին  վրայ
    թ
Սարգիս Ք. Խաչերեան
«ԵՐԳԵՐ ՈՍԿԵԼԱՐ ՔՆԱՐԻՍ»   անտիպ 

No comments: